OpinionVissa människor betraktas som mindre skyddsvärda än andra

1 februari 2021

Mäns våld mot kvinnor är ett utbrett samhällsproblem. Det är viktigt att veta att våldet förekommer i alla samhällsgrupper, att det inte finns någon kvinna som helt och håller går säker eller någon typ av man som inte kan vara våldsam. Det är också viktigt att ha förståelse för de faktorer som kan göra en kvinna extra utsatt. Kvinnor med missbruksproblematik är en grupp som har extra stor risk när det kommer till mäns våld mot kvinnor. Enligt Socialstyrelsens utbildningsmaterial Skylla sig själv? har drygt två tredjedelar av kvinnor med missbruk utsatts för våld i nära relation någon gång under det senaste året.

Många kvinnor är beroende av sin förövare, vilket kan göra det mycket svårt att lämna en våldsam relation. Det kan handla om ett ekonomiskt beroende, kanske har hon ingen möjlighet att försörja sig själv. Det kan också handla om att hon inte kan hitta ett eget boende eller att hon är orolig för vad som ska hända med deras gemensamma barn vid en separation. För en kvinna med missbruk kan beroendet av droger också skapa ett djupare beroende av förövaren; kanske är det han som förser henne med droger. Missbruket kan också utgöra en slags gemensam hemlighet som binder samman relationen; det kanske är någonting hon bara delar med honom, hon kanske känner skam kring missbruket inför andra och upplever samvaron med honom som en slags fristad. Det kan också vara så att missbruket är det som hjälper henne att uthärda en vardag där hon blir utsatt för våld.

Kvinnor med missbruksproblematik har svårare att hävda sig som offer, och betraktas istället som medskyldiga till våldet.

Kvinnor som utsätts för våld blir ofta bemötta med skuldbeläggande. Kvinnor med missbruksproblematik har ännu svårare att hävda sig som offer, och betraktas istället som medskyldiga till våldet. Enligt Nationellt centrum för kvinnofrid är det svårt för dessa kvinnor att få hjälp i egenskap av offer för våld eftersom de ses som missbrukare i första hand. Även organisationen #intedinhora lyfter i sin rapport Ingen hörde ropen på hjälp att personer med ”komplex problematik” med både prostitution och till exempel missbruk, har svårt att få hjälp. Många skyddade boenden, där kvinnor som riskerar att bli utsatta för våld kan bli placerade för att få skydd, avstår från att ta emot kvinnor med missbruksproblematik. Det kan också vara så att socialtjänsten avstår från att placera på sådana boende med motiveringen att det uppmuntrar till fortsatt missbruk. Missbrukande kvinnor med barn kan också välja att avstå från att söka hjälp för sin utsatthet av rädsla för att det ska leda till att barnen tas ifrån dem. 

Människor med missbruk är offer för handeln med alkohol och droger och kvinnor med missbruksproblematik riskerar dessutom att drabbas av mäns våld. Att utsatta människor har fler än ett problem samtidigt är regel snarare än undantag. Hur kan det komma sig att det ändå är så svårt för samhället att hantera dessa kvinnors ”komplexa problematik”? Det är ett misslyckande som nog tyvärr bottnar i att vissa människor betraktas som mindre skyddsvärda än andra snarare än att kunskap på området saknas. För att kunna hjälpa dessa kvinnor måste samhällets attityd vara att de är brottsoffer vars rättigheter måste värnas, även om kvinnan missbrukar. Risken annars är att man fjärmar en grupp som är i stort behov av samhällets stöd ännu mer. 

Fanny Åström
motdrag@unf.se